Underretning om indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgninger til ledige legater til Klint Fonden

Privatlivspolitik

Klint Fonden tager din persondatasikkerhed alvorligt.

Det betyder, at vi overholder de regler, som gælder vedrørende indsamling, registrering, anvendelse, opbevaring og sletning af dine personlysninger.

Nedenfor kan du læse om, hvordan vores politik er:

1. Advokat Lars Rasmussen er den dataansvarlige

Advokat Lars Rasmussen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Vores kontaktoplysninger er pt.:

KLINT Fonden 
C/O Mazanti-Andersen Korsø Jensen
AdvokatPartnerselskab
Klosterbakken 12
5000 Odense C

CVR nr.: 11 69 98 98

Telefon: +45 6314 1414
Mail: lra@mazanti.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger. Henvendelse kan ske til kontoret, jf. ovenfor, eller direkte til vores persondataansvarlige, advokat Hans Vestergaard, på tlf. +45 6314 1407 eller hav@mazanti.dk 


2. Typer af oplysninger

For at behandle din ansøgning har vi brug for følgende personoplysninger, som du typisk oplyser i forbindelse med indgivelse af ansøgningen:

 • Kontaktdata; navn og mailadresse
   
 • Dokumentation for uddannelse og evt. erhvervserfaring.

Hvis du kommer i betragtning til et legat, vil vi indhente nødvendige oplysninger med henblik på udbetaling til dig, typisk dine kontooplysninger og CPR.nr.

Ovennævnte er det eneste som Fonden er nødt til at have for at kunne behandle ansøgningen, om øvrige oplysninger, som Fonden desuagtet kommer i besiddelse af – se næste afsnit.


3. Hvor har Klint Fonden dine oplysninger fra

Vi indsamler oplysninger fra dig, når du ansøger om et legat. 

Det vil typisk være tale om de under pkt. 2 nævnte oplysninger, som du har valgt at indsende i forbindelse med en ansøgning. I det omfang der er andre oplysninger end de ovenfor anførte vil oplysningerne som altovervejende hovedregel komme fra dig selv og vil blive behandlet som øvrige oplysninger jf. nærmere nedenfor.

3. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at vurdere, hvorvidt du er berettiget til et legat.. 

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og § 12 i Databeskyttelsesloven, hvorefter vi kan indsamle og behandle personoplysninger, når det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt; i dette tilfælde et legat. 

4. Frivillighed

Når Klint Fonden indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt for at kunne komme i betragtning til et legat hos os. 

Du vil i ansøgningssituationen aldrig være forpligtet til at give os personoplysninger, men konsekvensen kan være at du ikke kan komme i betragtning til legatet. 

5. Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med ansøgning til et legat vil dine personoplysninger ikke blive videregivet. 

Internt i Fonden er adgangen til dine personoplysninger begrænset til de personer, der deltager i udvælgelsesprocessen. Alle er instrueret i fortrolighed og er underlagt retningslinjer for sletning/makulering jf. nærmere pkt. 9.

I tilfælde af efterfølgende tvist vil videregivelse være legitime interesser i at et evt. rets-krav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og § 6 i Databeskyttelsesloven (almindelige personoplysninger) og nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Databe-skyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f og § 7 i Databeskyttelsesloven (for så vidt angår følsomme oplysninger).  

Får du tildelt et legat er vi forpligtet til at oplyse dette overfor SKAT i hvilken forbindelse SKAT oplyses om modtagerens identitet og legatets størrelse.

Det juridiske grundlag for videregivelsen er Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra c, idet behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse.

I tilfælde af efterfølgende tvist vil videregivelse være legitime interesser i at et evt. retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og § 6 i Databeskyttelsesloven (almindelige personoplysninger) og nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Databe-skyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f og § 7 i Databeskyttelsesloven (for så vidt angår følsomme oplysninger).  

6. Overførsel af personoplysninger til databehandlere

I forbindelse med behandlingen af din ansøgning vil den under visse omstændigheder, jf. nærmere pkt. 9, blive lagret elektronisk i vort it-system.

Vi har indgået databehandleraftaler med vore systemleverandører, hvilket betyder, at de alene handler på vegne af Klint Fonden og efter vores instruks.

Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til egne formål.

Vores databehandlere er underlagt samme strenge sikkerhedsforanstaltninger som Klint Fonden. 

7. Overførsler til modtagere i tredjelande

Vi overfører normal ikke personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.

Hvis sådan overførsel finder sted, iagttager vi de nødvendige sikkerhedsgarantier, som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning. 

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun personoplysninger om dig, så længe det er nødvendigt for at varetage de overfor angivne formål. 

Kommer du ikke i betragtning til et legat vil din ansøgning og herunder alle personoplysninger blive slettet. 

Kommer du i betragtning til et legat, vil dine personoplysninger blive opbevaret i to år fra bevillingstidspunktet

Når vi modtager dine personoplysninger eller dokumenter, hvori personoplysninger indgår, vil de blive opbevaret på en digital sag.

Bliver din ansøgning med bilag i forbindelse med ansøgningsprocessen printet ud, vil den blive makuleret efterfølgende, medmindre der foreligger særlige forhold, som tilsiger at dokumentet skal opbevares i fysisk form.

Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af personoplysninger og anden data, som er undergivet vores ansvar, ligesom vi løbende udvikler vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede.

Adgangen til personoplysninger er begrænset til de medarbejdere, som har et legitimt behov for at kunne tilgå oplysningerne.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Oplysningspligten fremgår af artikel 13 og 14.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktinformation under pkt. 1. 

Udøvelsen af dine rettigheder kan dog være begrænset. 

Vi vil unne undlade at opfylde oplysningspligten overfor dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats eller hindre opfyldelse af formålene med behandlingen at give dig oplysningerne. 

Du har – med lovens begrænsninger – følgende rettigheder:

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret) – dvs. ret til at få indsigt i de oplysnin-ger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse) – du har ret til få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning – i særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling – du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Fonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse – du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores el-lers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i en struktureret, almindelig anvendt og ma-skinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataan-svarlig til en anden uden hindring.
 • Ret til at trække dit samtykke tilbage – i det omfang, du har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat at opbevare dine personoplysninger. 


Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.

Du har ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Denne orientering er senest opdateret den 12. oktober 2018 og vil blive opdateret efter gældende regler, praksis eller ændringer af vores forretningsgange.

Ja, ring mig op

Søg land og postnr/by

*
*
*
Send email

Weborder delivery only in Denmark. Please contact your local retailer or LE KLINT Flagship Store in Copenhagen.

Kundelogin

Presselogin

Brug venligst formularen herunder til LE KLINTs pressenet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserer Webseite.

Produktenübersicht und Onlineshop ist zur Zeit nur in englischer Sprache, aber falls Sie Fragen haben können Sie sich gern an unseren Kundendienst unter leklint@leklint.dk wenden.

Login

Handelsbetingelser hos LE KLINT A/S

Generelle oplysninger

LE KLINT A/S
Egestubben 13-17
DK-5270 Odense N
Tlf. +45 66 18 19 20
Mail: leklint@leklint.dk 
Etablering 1943 

Sådan handler du hos os

For at foretage et køb på leklint.dk skal du igennem 5 trin:

1. Find den eller de varer du ønsker og læg dem i indkøbskurven, gå herefter til kassen.
2. Indtast dine personlige oplysninger
3. Vælg forsendelses/betalingsmåde
4. Godkend vores handelsbetingelser
5. Tjek at alle oplysninger er korrekte på opsamlingssiden og godkend købet

Bestilling

Det er ikke muligt at se tidligere ordrer ved login på websitet. Hvis du ønsker, at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til shop@leklint.dk

Forbehold

LE KLINT A/S tager forbehold for prisændringer. Alle priser er angivet i DKK og inkl. moms og øvrige afgifter. Priserne er dagspriser.

Moms

Bestiller du fra et ikke EU-land, er varerne momsfrie, dvs. du kan trække 25% fra priserne. Dog skal du være opmærksom på, at eventuel moms fra dit eget land tillægges varerne, inden de udleveres til dig, ligesom at du kan blive opkrævet told.

Kontroller din ordrebekræftelse

Ved modtagelse af ordrebekræftelsen, skal du kontrollere, at den stemmer overens med din bestilling, og at dine kontaktoplysninger er korrekte. Hvis du opdager fejl i ordrebekræftelsen eller hvis du har ændringer til din ordre beder vi dig omgående kontakte LE KLINT A/S på tlf. 6618 1920 eller shop@leklint.dk

Betaling

Som privatkunde kan du betale for dine varer med følgende:
• MobilePay, Dankort, VISA/Dankort, VISA Electron, Mastercard, JCB cards, American Express og Diners
Købesummen bliver trukket fra din konto, når varen/varerne bliver afsendt. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Der tages ikke gebyr ved betaling på leklint.dk.

E-mærke

leklint.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbruger Hotline, når du handler hos os.

Forsinkelse

Hvis der mod forventning opstår problemer med din ordre inden levering (f.eks. i form af produktionssvigt, leveringssvigt eller omstændigheder uden for LE KLINT A/S’ kontrol), vil du blive kontaktet af LE KLINT A/S.

Generelt om levering

Der kan forekomme leveringstid på visse produkter. Dette vil fremgå af den ordrebekræftelse, vi fremsender med hver bestilling. Dine varer leveres med fragtbil eller pakkelevering afhængig af vægt/størrelse. LE KLINT A/S leverer principielt til destinationer i hele verden.

Ved valg af levering får du 4 muligheder: 

OBS - Hvis du vælger afhentning i en pakkeshop eller pakkeboks, accepterer du, at fragtfirmaet kan vælge at omdirigere pakken til et alternativt udleveringssted, hvis boksen er fyldt eller pakken er for stor.

Afhent gratis i butik

Bestil din vare online hos leklint.dk og afhent gratis i en af vores Brand Stores. Store Kirkestræde 1, København K og Oluf Bagers Plads 2, Odense C. Når du handler på leklint.dk, kan du spare porto på dit køb ved at vælge afhentning i vores fysiske butik. 

Du får direkte besked via sms-besked fra butikken, når din vare er klar til afhentning.

Bemærk:

Det er ikke alle varer, som er på lager i vores butik. Hvis den bestilte vare ikke er en lagervare, skal der påregnes yderligere leveringstid, idet varerne skal fragtes fra vores lager i Odense til butikken. 

Forsendelse til PostNord pakkeboks

Her skal du vælge, hvilken pakkeshop du vil afhente pakken i.

Forsendelse via PostNord med omdeling til privatadresse

Her får du pakken leveret lige til døren. Er du ikke hjemme, stilles pakken på nærmeste pakkeshop, og du får besked herom. 

Forsendelse til erhvervsadresse

Her får du pakken leveret med omdeling til din arbejdsplads. 

Levering i EU
Fragt: 40 €

Levering Færøerne; Grønland, Island; Norge; Schweiz; Liechtenstein + øvrige Europa
Fragt: 50 €

Levering øvrige verden
Fragt: 100 €

De præcise omkostninger til fragt for dit køb kan ses i bestillingsprocessen. 

Levering med PostNord/fragtmand

Levering sker som hovedregel med PostNord og i henhold til disses regler og priser. Uden for PostNords område eller ved fragt af produkter, som størrelses-/vægtmæssigt overstiger PostNords grænser anvendes andet fragtselskab.

Vi forbeholder os ret til at afvise udenlandske ordrer, såfremt risici eller omkostninger er uforholdsmæssigt store.

Varemodtagelse/fragtskader

Risikoen for varer købt i LE KLINT A/S’ overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. Når du modtager varer, bør du derfor straks ved modtagelse tjekke emballagen for synlige skader. Alle transportskader skal meddeles hurtigst muligt til LE KLINT A/S. Tag evt. et billede af den beskadigede pakke.

Hvis du trods synlige huller, buler eller andre åbenlyse skader på pakken ikke straks gør indsigelse overfor fragtmanden/postbuddet, kan der opstå tvivl, om hvor pakken er blevet beskadiget, og du risikerer selv at hæfte for evt. beskadigelser.

Kvittering

Gyldig kvittering er ordrebekræftelse og/eller fragtbrev, hvorpå varen er specificeret.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på leklint.dk. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele LE KLINT A/S, Egestubben 13-17, 5270 Odense N, din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Du kan også vælge at benytte standardfortrydelsesformularen og sende med retur. Den finder du nederst i dette dokument og medsendt din ordrebekræftelse.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Har du sendt en vare ind til fortrydelse eller reklamation, vil du altid få tilsendt en mail, når vi har modtaget varen. I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din fortrydelse/reklamation.

Returnering

Du returnerer varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Omkostninger til returlevering/forsendelse til LE KLINT A/S sker for egen regning. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Enhver værdiforringelse vil der kræves kompensation for.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
LE KLINT A/S
Egestubben 13-17
DK-5270 Odense N

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

2 års reklamationsret

Som forbruger har du hos LE KLINT A/S 2 års reklamationsret på dine varer, mod forevisning af gyldig kvittering. Dette betyder, at du i henhold til Købelovens regler enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængigt af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Hvis varen lider af mangler, beder vi dig rette henvendelse til LE KLINT A/S på tlf. 6618 1920. Du bedes have dit fragtbrev samt ordrebekræftelse parat, når du ringer os.

Varen sendes til:
LE KLINT A/S
Egestubben 13-17
DK-5270 Odense N

Alle produkter, der returneres til LE KLINT A/S skal være forsvarligt indpakkede.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Børn og unge under 18 år

Du skal være fyldt 18 år for at handle på leklint.dk – er du under 18 år, skal du have samtykke fra dine forældre.

Persondata

LE KLINT A/S, Egestubben 13, 5270 Odense N, CVR. 37750115, er ansvarlig for de oplysninger, som du afgiver til LE KLINT A/S.

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse. Vi registrerer og videregiver de personoplysninger til PostNord eller anden transportør, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos LE KLINT A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på leklint.dk er LE KLINT A/S. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være, hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: leklint@leklint.dk. 

Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din e-mail adresse. E-mail adressen videregives ikke til andre.

Slet cookie:

Når du besøger leklint.dk gemmes informationer - såkaldte cookies - om at du har besøgt websitet. Som følge af dette, får LE KLINT A/S information om, hvor mange besøgende vi har, og hvilke sider, som er mest besøgt. Vi kan desuden give dig mere specifik og relevant information, når du besøger leklint.dk. I Internet Explorer slettes cookies under "Funktioner"->"Internetindstillinger"->"Slet cookies".

Du har ved forespørgsel ret til at få indsigt i, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. Hvis du vil have mere information eller ændre dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte LE KLINT A/S på ovenstående adresse eller på shop@leklint.dk

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte shop@leklint.dk eller LE KLINT A/S, Att: Kundeservice, Egestubben 13-17, 5270 Odense N. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen dog have været mindst 720 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet. Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag - uanset beløbets størrelse. Læs mere her. Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

 

Til: LE KLINT A/S
Egestubben 13-17
DK-5270 Odense N
Tlf. +45 66 18 19 20
Mail: shop@leklint.dk

 

Jeg   meddeler herved,
  Skriv dit fulde navn  
at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om:

 

Følgende varer:

 

 

 

 

 

 
Følgende tjenesteydelser:

 

 

 

 

 

 

Bestilt den:  
   
Modtaget den:  

 

Forbrugerens navn:  

 

Forbrugerens adresse:  

 

Forbrugerens underskrift:     Dato: